1. Czaja M.. 1937. Studia nad wrzosówką. Wyd. PTZ, Warszawa: s.119.
 2. Czarniawska-Zając S., Szczepański W.. 1991. Parametry genetyczne ważniejszych cech produkcyjnych owcy kamienieckiej. PTZ, Zeszyty Naukowe, 4: 44-51, Warszawa.
 3. Czarniawska-Zając S., Szczepański W.. 1998. Wybrane wyniki badań nad doskonaleniem owcy kamienieckiej. Zesz. Nauk. Przeglądu Hodowlanego, 37: 17-24, PTZ Warszawa .
 4. Dąbrowska J., Jankowski St., Niżnikowski R.. 1985. Schlachtkoerperqualitaet von Laemmern unterschiedlicher Rassen, die mit Futtermitteln verschiedener Rohfasseranteile gemaestet wurden. Beitrage der Fuetterung und der Fuetterwirtschaft zur weiteren Steigerung der Produktion von Schaffleisch und Wolle. Karl-Marx-Universitaet Leipzig, 166-173.
 5. Domański A., Efner T., Kalinowska C., Lipecka C., Maciejewska K., Żebrowska K. 1976. Wyniki dotychczasowej pracy hodowlanej i doświadczalnej nad owcą w Uhrusku. Rocz. Nauk Rol., D, 162.
 6. Fiszdon K.. 1986. Dziedziczenie umaszczenia u wrzosówek. Materiały z Międzynarodowego Sympozjum nt.: Perspektywy wykorzystania ras bydła, koni, owiec i kóz chronionych jako rezerwa genetyczna, Warszawa, 16 - 19.
 7. Fiszdon K.. 1988. Dziedziczenie umaszczenia i jego związek z wybranymi cechami eksterierowymi i użytkowymi u owiec rasy wrzosówka. Maszynopis pracy doktorskiej w IBPHZ, SGGW-AR Warszawa.
 8. Fiszdon K., Niżnikowski R.. 1996. Porównanie wyników pomiarów zoometrycznych i wybranych cech pokroju w stadzie podstawowym matek wrzosówkowych w DFO Żelazna w latach 1981-1996. Zeszyty Naukowe PTZ nr 23, Ginące rasy owiec..., s.: 93-99.
 9. Graboń A., Wężyk St.. 1963. Owca olkuska. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie, 18, Z-5, str 102-113.
 10. Grabowski W., Klewiec J., Knothe A., Radomska M.J.. 1987. Olkuska sheep - a highly prolific Polish sheep. Animal Genetic Resources, FAO Animal Production and Health Paper, Rome No 66, str 259 -260.
 11. Gruszecki T.. 1991. Określenie przydatności maciorek polskiej owcy nizinnej w typie uhruskim do krzyżowania towarowego z trykami ras mięsnych. Wyd. AR Lublin, Rozprawa habilitacyjna, 133.
 12. Gruszczyńska J.. 1996. Wstępne wyniki badań dotyczące zjawiska samoistnych immunizacji ciążowych u owiec rasy wrzosówka. Zeszyty Naukowe PTZ nr 23, Ginące rasy owiec..., s.:163-165.
 13. Górecki J., Budzyński F., Niżnikowski R.. 1995. Rolniczy Zakład Doświadczalny Żelazna 1945-1995. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 14. Gut A.. 1977. Owca wielkopolska. Owczarstwo 6: 10-12.
 15. Hyży J., Szczepański W.. 1983. Ocena przyrostów jagniąt F1 uzyskanych w wyniku krzyżowania towarowego matek polskiej owcy długowełnistej. Zesz. probl. Post. Nauk roln., z. 265: 109-113, Warszawa.
 16. Janik K.. 1980. Rozwój okrywy włosowej jagniąt owcy rasy wrzosówka. Rocz. Nauk. Zoot., Mon. i Rozpr., 18: 183-202.
 17. Janik K., Zalewska S.. 1982. Właściwości okrywy włosowej i skór owcy rasy wrzosówka. Owca rasy wrzosówka, Wyd. wł. IZ-ZZD Czechnica, 8-21.
 18. Janik K., Szabla W.. 1994. Wpływ wieku owcy wrzosówki na jakość skór. Rocz. Nauk. Zoot., 21.
 19. Janik K., Szabla W.. 1994. Siwienie okrywy włosowej jagniąt owcy wrzosówki. Zeszyty Naukowe PTZ nr 13, Chów o hodowla owiec, s.: 309-310.
 20. Janik K., Szabla W., Kieć W.. 1994. Wrzosówka - rare and valuable Polish heath sheep. Doniesienie na Międzynarodowym Sympozjum "Prace nad zachowaniem rzadkich ras zwierząt gospodarskich". Balice, 17-19.05.1994, s: 78-79.
 21. Janik K., Gornig K., Patkowska-Sokoła B., Ćwikła A.. 1996. Stadia siwienia okrywy włosowej owcy wrzosówka. Zesz. Nauk. PTZ nr 23, Ginące rasy owiec..., 101-108.
 22. Janik K., Patkowska-Sokoła B., Kieć W.. 1999. A histological study of greying of Wrzosówka lambs. Czech Journal of Animal Science (Żivocisna Vyroba), Vol. 44, 6, 1999, 249 - 254.
 23. Jankowski St., Pokora K., Tyszka Z., Niżnikowski R.. 1985. The principles and methods of industrial lamb fattening. Ann. Warsaw Agric. Univ. SGGW-AR, Anim. Sc. 18, 43-51.
 24. Jankowski S., Daszkowska E.. 1983. Próba wytworzenia w stadzie owiec nizinnych RZD-SGGW w Żelaznej linii łączącej wysoką plenność z dużą masą runa. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 265, 185-190.
 25. Jankowski St., Kuźnicka E., Olech W., Niżnikowski R., Janikowski W.. 1988. Analysis of survival rate of lambs born in pure-bred flock. III World Congress on Sheep and Beef Cattle Breeding. 19-26 Jun. 1988 Paris, Vol. II, 676-678.
 26. Jankowski S., Kuźnicka E., Olech W., Niżnikowski R., Janikowski W.. 1990. Efektywność selekcji w kierunku wysokiej plenności maciorek i przeżywalności jagniąt u owcy żelaźnieńskiej. Raport z badań wykonywanych w latach 1986-1990 w ramach tematu RR II.21.2.6.1. koordynowanego przez AR w Poznaniu.
 27. Jełowicki S.. 1972. Owca kamieniecka. Nowa odmiana długowełnistej owcy polskiej. Rocz. Nauk Roln., ser. D, t. 144 Monografie. PWN, Warszawa.
 28. Kieć W., Rzepecki R., Krupiński J.. 1995. Wrzosówka - A highly prolific Polish native Sheep. World Sheep and Wool Congres, 31.07.01.08.1995, Malvern, Anglia.
 29. Kieć W.. 1999. Productivity of Polish Wrzosówka sheep under consevation conditions. Referat wygłoszony na Międzynarodowym Sympozjum; Characterisation of small animal genetic resourses with special initiatives and valuable added traits. Zurich 20.08.1999. Oddany do druku w AGRI, XII.1999, FAO - Rzym.
 30. Kieć w., Muszyńska-Warsiewicz W.. 1999. Wpływ zmiany warunków utrzymania na produkcyjność owiec rasy wrzosówka, Doniesienie naukowe, Zesz. Nauk. PTZ, n r 43, Chów i hodowla owiec, PTZ Warszawa, 1999, s. 378.
 31. Klewiec J., Radomska M.J., Śliwa Z. 1980. The influence of certain factors on the prolificacy of Wielkopolska ewes. Pr. i Mat. Zoot. 24: 49-54.
 32. Knothe, A.. 1988. Czy plenna polska owca musi zginąć? Przegląd Hodowlany 8/88.
 33. Knothe, A., Wierzchoś E.. 1992 . Criteria for the selection of F gene carriers in high fecundity Olkuska sheep. Proc. of 12th International Congress on Animal Reproduction, The Hague, str 226-228.
 34. Kozal E.. 1976. Krzyżowanie świniarki z merynosem polskim i kentem celem wytworzenia owcy o wełnie odzieżowej. Rocz. Nauk Rol. AR w Poznaniu, 59: 1-41.
 35. Kozal E., Klewiec J., Steppa R.. 1990. Odziedziczalność i powtarzalność plenności u owcy wielkopolskiej. Pr. Komis. Nauk Rol. Leś. PTPN, 69: 63-69.
 36. Kotler B. 1936. Badania nad składem i stopniem szlachetności wełny w runie wrzosówki. Rozpr. Biol. z zakresu Med.Wet.,Roln. i Hod., Lwów, XIV, 1-4:43-82.
 37. Krośnicka-Bombała B.. 1996. Wpływ pory roku i umaszczenia na zawartość pigmentu oraz mikro- i makroelementów w okrywie owiec i kóz o różnym umaszczeniu. Zeszyty Naukowe PTZ nr 23, Ginące rasy owiec..., s.:117-132.
 38. Krupiński J., Kieć W., Zalewska S., Janik K.. 1980. The productivity of pelt sheep Wrzosówka under conditions preservation. Doniesienie wygłoszone na 31 Zjeździe EAAP w Monachium, Niemcy. 01-04.09.1980.
 39. Laudowicz A. i inni. 1987. Owce w Polsce. Wyd. Zrzeszenia Związku Hodowców Owiec w Polsce, Animex, Izba Wełny w Gdyni, Polsurvis.
 40. Lipecka C., Pięta M.. 1988. Wstępne wyniki produkcyjności maciorek tworzonej plenno-wełnistej linii w typie owcy uhruskiej. Wyd. AR Lublin, "Nauki Zootechniczne źródłem postępu produkcji zwierzęcej".
 41. Martyniuk, E., Radomska M.J.. 1991. A single gene for prolificacy in Olkuska sheep. "Major Genes for Reproduction in Sheep" Proceedings of 2nd International workshop, wydawnictwa INRA, vol 57, Tuluza, Francja, str 83-90.
 42. Martyniuk E.. 1995. Reproduction performance in Olkuska sheep - three years experience in newly established Żelazna flock. Animal Science Papers and Reports - złożone do druku w maju 1995.
 43. Martyniuk E.. 1997. Integracja hodowli zachowawczej z "Programem doskonalenia pogłowia owiec do roku 2010".Rola i znaczenie hodowlane chronionych...,Wyd. SGGW Warszawa, s.: 20-26.
 44. Moczydlowska I.. 1999. Charakterystyka wydajności mlecznej owcy olkuskiej w okresie odchowu jagniąt. Praca magisterska wykonana w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW.
 45. Nawara W., Zalewska S.. 1973. Badania nad użytkowością wrzosówek z uwzględnieniem perspektyw ich chowu. Przegląd Hodowlany, 2:19-21.
 46. Nawara W.. 1973. Badania nad użytkowością wrzosówek z uwzględnieniem perspektywy chowu. Przegląd Hodowlany, 2.
 47. Nawara Wł., Łośko Wł.. 1974. Owca olkuska. Zeszyty Naukowe ZZD Czechnica, str. 199-217.
 48. Niedziółka A.. 1988. Krajowa plenna owca . Gromada Rolnik Polski, 8/88.
 49. Niżnikowski R., Janikowski W.. 1988. Jakość mięsa jagniąt tryczków typu corriedale w porównaniu do ich mieszańców F1 po trykach ras plennych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 352, 137-142.
 50. Niżnikowski R., Janikowski W.. 1988. The quality of the carcass of fattened lambs descended from the first step of commercial crossbreeding of Corriedale ewes with prolific rams. Ann. Warsaw Agricult. Univ. SGGW-AR. Anim. Sc. 23, 11-18.
 51. Niżnikowski R.. 1994. Chów owiec. PWRiL Warszawa.
 52. Niżnikowski R., Jankowski S., Rant W.. 1995. Ocena wpływu wybranych czynników na cechy rozrodu polskich owiec nizinnych. Zesz. Nauk. PTZ, 19, 69 - 84.
 53. Niżnikowski R., Jankowski S., Rant W.. 1995. Wstępne wyniki rozrodu owiec wrzosówek użytkowanych rozpłodowo w różnych okresach roku. Zeszyty Naukowe PTZ nr 19, Nowe kierunki doskonalenia...,s.:123-127.
 54. Niżnikowski R.. 1995. Wstępna ocena przydatności i produkcyjności jarek polskich owiec nizinnych użytych do rozpłodu w pierwszym roku życia. Zesz. Nauk. PTZ, 19, 93 - 102.
 55. Niżnikowski R.. 1996. Stan obecny krajowego pogłowia owiec, ze szczególnym uwzględnieniem ras objętych programami hodowli zachowawczej oraz uznanych jako rezerwa genetyczna. Zeszyty Naukowe PTZ nr 23, Ginące rasy owiec..., s.: 21- 29.
 56. Niżnikowski R., Kieć W., Błachuta B., Rant W.. 1997. Stan aktualny oraz wybrane zagadnienia dotyczące użytkowania wrzosówek utrzymywanych w ramach programu hodowli zachowawczej. Rola i znaczenie hodowlane chronionych..., Wyd. SGGW, Warszawa, s.: 48-61.
 57. Niżnikowski R.. 1997. Badania nad wartością rzeźną i jakością mięsną wrzosówek w porównaniu z owcami innych genotypów. Rola i znaczenie hodowlane chronionych..., Wyd. SGGW Warszawa, s.:70-81.
 58. Nowak W.. 1994. Wpływ kolejnej laktacji i liczby karmionych jagniąt na wybrane cechy mleczności owiec rasy wrzosówka w ciągu pierwszych 4 tygodni laktacji. Zeszyty Naukowe PTZ nr 13, Chów i hodowla owiec, s.:195-201.
 59. Nowak W., Niżnikowski R.. 1996. Wpływ wybranych czynników na cechy mleczności maciorek rasy wrzosówka karmiących jagnięta. Zeszyty Naukowe PTZ nr 23, Ginące rasy owiec..., s.:145- 160.
 60. Olech W., Świderek W.P., Siudek T.. 1996. Spokrewnienie i inbred w stadzie owiec rasy wrzosówka w Doświadczalnej Fermie Owiec w Żelaznej. Zeszyty Naukowe PTZ nr 23, Ginące rasy owiec ..., s.:166-170.
 61. Osikowski M., Pakulski T.. 1988. Wstępne obserwacje nad występowaniem typów ubarwienia w stadzie barwnych merynosów w ZZD Kołuda Wielka. Przegląd Naukowej Literatury Zootechnicznej cz. III, Prace naukowo-badawcze z zakresu produkcji i hodowli owiec, LIII Zjazd Naukowy PTZ 14-16 września 1988 r. w Olsztynie, PWN W-wa - Łódź 1990 , s. 141-145.
 62. Osikowski M., Pakulski T.. 1990. Wstępne obserwacje nad odchowem do 3 miesiąca jagniąt merynosa polskiego z barwną wełną. Przegląd Naukowej Literatury Zootechnicznej cz. III, Prace naukowo-badawcze z zakresu produkcji i hodowli owiec, LIII Zjazd Naukowy PTZ 14-16 września 1988 r. w Olsztynie, PWN W-wa - Łódź 1990, s. 146-151.
 63. Osikowski M., Pakulski T.. 1991. Obserwacje nad współzależnością między wzrostem oraz produkcją wełny a typem ubarwienia u młodzieży barwnego merynosa z ZZD Kołuda Wielka. Przegląd Hodowlany, Zeszyty Naukowe, 1991, z. 4, s. 75-82.
 64. Osikowski M., Korman K.. 1991. Zesz. Nauk. Przeglądu hodowlanego 4: 124-130, PTZ Warszawa.
 65. Osikowski M., Pakulski T.. 1992. Wstępne wyniki badań nad wytworzeniem linii merynosa z barwną wełną. Roczniki Naukowe Zootechniki, Monografie i rozprawy, , 31, s. 107-126.
 66. Osikowski M., Pakulski T.. 1993. The characteristics of naturally coloured Polish Merino flock. 44 th Annual Meeting of the EAAP, Aarhus Danmark, 16-19 August 1993, abstracts, vol. I, p. 288-289.
 67. Osikowski M., Pakulski T.. 1994. Observation on the weight and quality of Coloured Polish Merino fleece according to the colour pattern. Fine Fiber News, 1994 summer, no 3, 8-11.
 68. Osikowski M., Pakulski T.. 1994. Kształtowanie się użytkowości rozpłodowej i wełnistej u przystępek barwnego merynosa w zależności od typu ubarwienia. Przegląd Hodowlany, Zeszyty Naukowe, nr 13, 67-73.
 69. Osikowski M., Pakulski T.. 1997. Wytworzenie linii merynosa polskiego z barwną wełną. Biuletyn Informacyjny IZ, nr 1 (212), 97-107.
 70. Osikowski M., Pakulski T.. 1998. Preliminary observation on the crossbreds of coloured Polish Merino and Booroola rams. 49th Annual Meeting of EAAP, Warsaw, Poland, 24-27 August 1988, Book of Abstracts No 4, p. 221.
 71. Pakulski T., Osikowski M.. 1998. Wytworzenie plennej linii barwnego merynosa na drodze dolewu krwi merynosa Booroola, Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: "Stan badań prowadzonych w Instytucie Zootechniki w zakresie chowu i hodowli owiec oraz kóz" Kołuda Wielka 22-23. 04.1998 r. IZ Kraków, 9-10.
 72. Pakulski T., Osikowski M.. 1998. Merynos z barwną wełną szansą dla hodowców małych stad owiec. Przegląd Hodowlany, Zeszyty Naukowe, nr 37, 57-61.
 73. Pakulski T., Osikowski M.. 1998. Wstępne obserwacje użytkowości wełnistej maciorek barwnego merynosa z dolewem krwi merynosa Booroola. Zakład Hodowli Owiec i Kóz w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Wydział Zootechniczny SGGW, Zeszyty Naukowe, nr 2, 87-98.
 74. Pięta M.. 1991. Narastanie inbredu w owczarni Uhrusk oraz jego wpływ na produkcyjność. Zesz. Nauk. PTZ, 4.
 75. Pięta M.. 1993. Analiza genetyczna produkcyjności w celu wyboru prowadzenia pracy hodowlanej nad polską owcą nizinną w rejonie środkowo-wschodniej Polski. Wyd. AR Lublin, Rozprawa habilitacyjna, 149.
 76. Pięta M., Patkowski K.. 1999. Użytkowość wełnista i cechy rozrodu maciorek w stadzie zachowawczym polskiej owcy nizinnej w typie uhruskim w Bezku. Zesz. Nauk. PTZ, 43.
 77. Radomska M.J.. 1971. Konieczność zachowania ginącej rasy owiec wrzosówek w Polsce. Przeg.Hod., 9:8.
 78. Radomska M.J.. 1982. Zasady pracy hodowlanej nad owcą wrzosówką. Owca rasy wrzosówka, Wyd. wł. IZ-ZZD Czechnica, 37-40.
 79. Radzik-Rant A.. 1996. Analiza składu kwasów tłuszczowych w mięsie, tłuszczu i mleku owiec rasy wrzosówka. Zeszyty Naukowe PTZ nr 23, Ginące rasy owiec..., s.:133-144.
 80. Siudek T., Świderek w.p.. 1996. Charakterystyka stanu zdrowotnego gruczołów mlekowych maciorek rasy wrzosówka. Zeszyty Naukowe PTZ nr 23, Ginące rasy owiec..., s.:171-175.
 81. Skoczylas A., Jankowski S.. 1968. Wstępne doniesienie o poziomie użytkowości wełnistej odmiany owiec typu Corriedala krajowego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 81, 285-292.
 82. Soroczyńska M.. 1975. Przemiany w rozwoju okrywy włosowej u jagniąt od urodzenia do 12 miesiąca życia. Zesz. Nauk. SGGW-AR w Warszawie, Rozpr. Nauk. 62.
 83. Steppa R., Kozal E.. 1991. Genetyczne parametry cech produkcyjnych owcy wielkopolskiej w stadzie Brody. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego, 4: 37-43.
 84. Szabla W.. 1982. Przydatność kożuchowa skór z jagniąt rasy wrzosówka na tle innych ras i odmian w kraju. Owca rasy wrzosówka, Wyd. wł. IZ-ZZD Czechnica, 22-29.
 85. Szabla W., Janik K., Krupiński J.. 1987. Wstępna charakterystyka skór niektórych ras owiec hodowanych w Polsce. RNZ, Monogr. i Rozpr. 25, 101-114.
 86. Szczepański W., Czarniawska-Zając S., Konstantynowicz M.. 1991. Wstępne badania wartości rzeźnej półrocznych tryczków owcy kamienieckiej po ojcach czarnogłówki lub suffolk. PTZ, Zeszyty Naukowe, 4: 229-236, Warszawa.
 87. Szczepański W., Szewczenko D.. 1995. Badania zdrowotności wymion i mleczności owcy kamienieckiej w rodzinnym gospodarstwie rolnym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa -" Nauki rolnicze w warunkach integracji europejskiej", t. III/IV: 86-89, ART Olsztyn.
 88. Sztych D., Sierańska B.. 1994. Behawior poporodowy maciorek i jagniąt owiec rasy wrzosówka. Zeszyty Naukowe PTZ nr 13, Chów i hodowla owiec, s.:117-124.
 89. Sztych D.. 1996. Charakterystyka wybranych cech okrywy włosowej owiec rasy wrzosówka. Zeszyty Naukowe PTZ nr 23, Ginące rasy owiec..., s.:109-115.
 90. Sztych D.. 1997. Porównanie właściwości wybranych cech okrywy włosowej matek wrzosówkowych w DFO Żelazna w latach 1986-1996. Rola i znaczenie hodowlane..., Wyd. SGGW Warszawa, s.: 65-69.
 91. Szymski J.. 1952. Wrzosówce grozi zagłada. Przeg.Hod.,5:39-40.
 92. Szymski J.. 1957. Owca białostocka. Przeg.Hod.,9:121-124.
 93. Śliwa Z., Gut A., Kozal E.. 1970. Typy owiec krzyżówkowych i ich rozmieszczenie na terenie woj. poznańskiego. Przegląd Hodowlany. Wyniki Oceny Wartości Użytkowej Zwierząt. 9: 96-98.
 94. Śliwa Z., Kozal E., Nowak A.. 1975. Analiza użytkowości wełnistej owcy wielkopolskiej. Pr. Komis. Nauk Rol. Leś., PTPN, 39: 249-257.
 95. Trela J., Żukowski K., Reklewski Z., Czaja H., Cywa-Benko K., Kieć W., Tomczyk-Wrona I.. 1995. Current problems in preserving native breeds of farm animals in Poland. Materiały przygotowane przez Instytut Zootechniki na zebranie grupy roboczej, działającej w ramach 46 Kongresu EAAP, 04-07.09.1996, Praga.
 96. Vertulani T.. 1946. Nowsze dane o polskich świniarkach.
 97. Zalewska S.. 1982. Ramowy wzorzec owcy rasy wrzosówka i zasady wpisu do ksiąg hodowlanych, Owczarstwo, 4-5: 9-10.
 98. Zalewska S., Folta A.. 1982. Stan chowu i hodowli owcy rasy wrzosówka. Owczarstwo, 4-5: 8-9.
 99. Zalewska S., Folta A.. 1982. Ocena użytkowości rozpłodowej i wełnistej owiec rasy Wrzosówka. Owca rasy wrzosówka, Wyd.wł. IZ-ZZD Czechnica, 3-7.
 100. Zalewska S.. 1982. Ramowy wzorzec owcy rasy wrzosówka. Owca rasy wrzosówka, Wyd.wł. IZ-ZZD Czechnica, 30-34.
 101. Zalewska S.. 1982. Zasady wpisu do ksiąg hodowlanych. Owca rasy wrzosówka, Wyd. wł. IZ-ZZD Czechnica, 35-36.